..

 

 

.

.

.


 
 

Juridisch, NIET in kleine lettertjes

We leven in een materiële wereld


 
      Ho'oponopono volgens Morrnah is auteursrechtelijk beschermd, zowel de methode als de tekst, inclusief de vertalingen in het Duits vanuit het oorspronkelijke Engels. Veel mensen geloven dat ze zich er later wel uit kunnen kletsen en dat ze het niet hebben geweten. Maar onwetendheid beschermt niet tegen juridische en karmische consequenties. 


      De volledige inhoud van de seminars wordt schaamteloos gekopieerd en, alsof dat nog niet genoeg is, er wordt zelfs geadverteerd met kopieën van folders van de concurrent die zij daarmee benadelen, en met video's en nieuwsbrieven, welke doorspekt zijn van liefde en goddelijke orde. Het toppunt was wel, toen recentelijk in een nieuwsbrief, waarin ons aanbod was gekopieerd, stond: "Graag royaal doneren (waarde van de documenten minstens 300 honderd EUR)". En ook: "Kom snel, ik bied dit slechts een beperkte tijd ..... aan" Dit lijkt er op, dat snel het (spirituele) gestolen goed van de hand moet worden gedaan, voordat de dief wordt gesnapt ...
 

Niet te geloven….


      Ik, Michael Micklei, was jarenlang hoofd marketing en non-fictie auteur bij een grote uitgeverij die vandaag binnen MairDumont opereert. Maandelijks werden tientallen afbeeldingen, teksten, concept-boektitels getoetst aan de hand van het zogenaamde auteursrecht en de zogeheten concurrentiewet. Met andere woorden: ik weet waar ik het over heb en hoe het er in de zakenwereld aan toe gaat. En onze advocaten waren keihard in hun aanpak.
 

       Dan nog een punt, een van de belangrijkste, waar niemand aan lijkt te denken. Ho'oponopono is geen new age-gimmick. Mensen die hun medemensen, die vaak nog het laatste restje van hun inkomen uitgeven aan een seminar, niet alleen op een dwaalspoor zetten door hen gebeden en mantra’s aan te bieden, waarbij men doet vóórkomen alsof dát ho'oponopono zou zijn (wat zelfs bij wet strafbaar kan zijn), maar VOORKÓMT misschien ook nog eens, dat die de authentieke ho 'oponopono leren (zowel de klassieke vorm als de versie volgens Morrnah): men denkt dan, dat ze het leren, maar feite is het alleen maar een Valiumpil, een kalmerend middel, een afspiegeling van het ‘licht'.  


"Originele" - Ho'oponopono


       Pacifica seminar en zijn medewerkers bieden u de "originele ho'oponopono volgens Morrnah Nalamaku Simeona". Deze authentieke vorm betreft NIET de eerste (en onvolledige) regels die Morrnah rond 1973 schreef. Zij formuleerde het in de taal van Hawaï (inmiddels is dit verloren gegaan). Vervolgens werden delen in het Engels toegevoegd, waarvan van 1978 tot 1989 de zogenaamde "revised editions" (herziene edities) verschenen (met verschillende boektitels, zoals "The Hawaiian way of live and Ho'oponopono" of "The Way of the 'I' and Ho'oponopono” en vanaf de vroege jaren tachtig “Self-Identity through Ho'oponopono”). Hoewel deze allemaal onder auteursrechtelijke bescherming vallen, vormen zij niet de originele, oorspronkelijke ho’oponopono.

        De originele ho’oponopono is de DEFINITIEVE VERSIE van Morrnah.
 

       Deze definitieve versie werd in de jaren 1987-1991 in het Duits geschreven. Morrnah's commentaar in die tijd: "Michael's vertaling is mijn vertaling."
 

        Het schijnt uitermate onduidelijk te zijn, wat met recht ho’oponopono is en wie het, al dan niet tegen betaling, mag doorgeven. Daarom wordt hier neutrale informatie gegeven, uitgaand van de onderliggende wetten (ook de esoterische). Dat geeft bovendien bescherming aan alle betrokkenen.
 

        Er zijn twee erkende soorten van ho'oponopono: de traditionele en die van Morrnah Simeona. Beiden volgen de definitie van Mary Kawena Pukui (http://wehewehe.org), als wetenschapper op het gebied van de Hawaiiaanse cultuur verbonden aan de Universiteit van Hawaï.
 

Juridische situatie


       De rechtszekerheid van een land vormt de ruggengraat van een sociale samenleving. Het geldt ook voor mensen die ten onrechte aannemen dat goddelijk geïnspireerde procedures gratis zijn. Men dient met name twee wetten in acht te nemen: de auteurswet (Duits: UrhR) en de wet tegen oneerlijke concurrentie (Duits: GWB). De UrhG en de GWB zijn Duitse wetten, maar meer dan 150 landen hebben bijna identieke wetten.

       Ook het burgerlijk wetboek (Duits: BGB) kan een rol spelen, bijvoorbeeld bij immoreel gedrag en daaruit voortvloeiende schadevergoedingen (§ 822 BGB).
 

       "De auteur is de maker van een werk" (§ 7 UrhG). Het copyright van de auteur, enkel een natuurlijke persoon, biedt "bescherming over het gebruik van zijn werk" (§ 1 en 11 van de Duitse auteurswet). Het heeft betrekking op geschreven werken (bv literaire werken, geschriften, toespraken), wetenschap en kunst en is gedurende 70 jaar na het overlijden van de auteur van kracht, ook wanneer de "auteursrechten" aan andere mensen of organisaties zijn verleend. Zo heeft Morrnah het bijvoorbeeld met Pacifica Seminars geregeld. Aangezien zij deze organisatie zelf in 1990 in Duitsland heeft opgericht, verwierf zij daardoor alle gebruiksrechten. Instellingen, die hier uit afgeleid zijn treden op als auteur en kunnen bijvoorbeeld licenties verlenen of inbreuken op het auteursrecht aanpakken.
 

       "Ho'oponopono volgens Morrnah" is beschermd, omdat ALLEEN ZIJ ZELF de 12 of 14 stappen, die bovendien het vereiste "scheppingsniveau" bezitten, heeft ontworpenMorrnah publiceerde haar methode via haar eigen boeken, in lezingen en seminars. Deze taak ligt nu bij Pacifica Seminars (en misschien ook nog bij een Hawaiiaanse organisatie, omdat Morrnah de rechten van haar procedure niet exclusief aan Pacifica Seminars beschikbaar stelde).
 

        Alleen de auteur bepaalt: het soort publicatie (§ 12 Duitse Copyright Act), welke toepassing (§ 15 Duitse Copyright Act) de beschikbaarstelling (§ 16), en waar en door wie (§ 17) door middel van video en audio-opnamen (§ 21), ook door radio-uitzendingen (§ 22), het bewerken ervan, inclusief vertalingen (§ 23), enz. Pacifica Seminars gaat hierover.
 

       De GWB beschermt ondernemers in een (bepaalde) markt tegen oneerlijke handelingen van anderen (op dezelfde markt), b.v. bij dezelfde productnamen (hoewel andere inhoud) of prijzen onder de kostprijs en dergelijke. 

      Voorbeeld
: als een gebed of een mantra "ho'oponopono" wordt genoemd, maar niet volgens de erkende Hawaiiaanse definities verloopt, dan is er sprake van oneerlijke concurrentie ten opzichte van iemand die de authentieke ho'oponopono aanbiedt. 

      Voorbeeld
: als 7 Hawaiiaanse cultuurwetenschappers van de Universiteit van Hawaï getuigen dat HUNA niet Hawaiiaans is (zie > 
HIER  <, Wikipedia) dan kan ho'oponopono, ontegenzeggelijk afkomstig uit Hawaii, niet afkomstig zijn van HUNA. Daarom is het concurrentieverstorend, als "HUNA-ho'oponopono" geclaimd wordt als ho’oponopono. 

      Voorbeeld
: nep-ho'oponopono of faux'oponopono (uitgesproken als fo'oponopono, van de Franse faux = fout), waarover sommigen het hebben op het web, gaat als regel over gebeden die eenvoudigweg "Morrnah's Morning Prayer" worden genoemd, die zijn echter niet meer dan een verzinsel.


Claims op basis van de “UrhG”


       
  
    Burgerlijk recht: "Iedereen die wederrechtelijk inbreuk maakt op het auteursrecht, kan worden vervolgd en de auteur of de houder van de gebruiksrechten kan een schadevergoeding claimen." (§ 97 UrhG) - zelfs na jaren. "Om de schade te bepalen, is de inbreukmaker verplicht om onmiddellijk informatie te verstrekken" (§ 101a UrhG) - vooral als daarvoor een reële grond bestaat, zoals bijvoorbeeld uit bijbehorende reclame-uitingen blijkt. Deze informatie moet dusdanig zijn samengesteld, dat daarmee de schade kan worden berekend. De schadevergoeding kan ook uit de schade afgeleid worden. Ook kan over andere vormen van compensatie worden onderhandeld. 

      Strafrecht: "Wie auteursrechtelijk beschermde werken zonder toestemming hergebruikt (d.w.z. plagiaat pleegt)  ... wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren of een geldboete. Een poging daartoe is strafbaar." (§ 106 van de Copyright Act). "Iedereen die gestolen goederen doorverkoopt, pleegt heling" (§ 259 StGB). Gestolen goed betekent niet alleen fysieke goederen, maar ook intellectueel eigendom. 

 

       Voorbeeld: als iemand een "ho'oponopono training" aanbiedt, die met illegale documenten is samengesteld, dan worden bijgevolg de cursisten helers, aangezien zij gebruik maken van kennis, die van intellectuele diefstal afkomstig is.

 

 


KOMMUNIKATION

Home NL

Over ons

Ho'oponopono Blog Forum

Ho'oponopono-seminars

Contact

Privacy policy

HO'OPONOPONO

Het belangrijkste in één oogapslag

De ontwikkeling van Ho'oponopono

Morrnah Simeona

Ho'oponopono zelfstudie

Ho'oponopono ervaringen

Ho'oponopono in het Hawaii State Hospital


OVER HO'OPONOPONO

Misvattingen over Ho'oponopono

Misvattingen over Morrnah Simeona

14 stappen of 12 stappen?
 

.


website (ontwerk, teksten, afbeeldingen 17) copyright: Michael Micklei 2011
 bijgewerkt 13.7.2020